※ Religie Świata Doktryny Religijne Chrześcijaństwo Judaizm Buddyzm Islam Hinduizm

DOKTRYNYRELIGIE.REPUBLIKA.PL

★ Chrześcijaństwo Judaizm Buddyzm Islam Hinduizm Religie Świata

★★★ Czym Jest Religia / What is Religion ★★★

Religia jako jedna z form świadomości stanowi zjawisko społeczne nie występujące samoistnie, w oderwaniu od innych sfer życia społecznego i kulturalnego. Nie jest ona czymś danym człowiekowi przez siły nadprzyrodzone i należy ją rozpatrywać tylko w kontekście całokształtu wszystkich form życia społecznego. Religia z istoty swej dąży do posiadania nieograniczonego monopolu na zbawienie człowieka. Również większość z nich głosi, że zbawienie wieczne uzależnione jest od postępowania człowieka w życiu doczesnym, tzn. od tego, czy stosuje się on do określonych kanonów wiary. W tym wypadku moralność została silnie sprzęgnięta z nakazami wiary religijnej. Każdy postępek człowieka wierzącego winien być dokonywany pod aspektem wiecznej nagrody względnie kary. W kształtowaniu się religii znalazła swoje odbicie różnorodność procesów rozwojowych ludzkości. U różnych ludów powstawały odmienne formy kultu religijnego, a co za tym idzie – wyobrażeń bóstw i istot nadprzyrodzonych. Tak jak nie naukowych sposób przypuszczać, iż ludzkość rozwijała się jednolicie określonych schematycznie ramach podobnie trudno byłoby przyjąć założenie jedności rozwojowej religii. Tym bardziej iż jest ona nierozerwalnie związana z wieloma stronami życia społecznego. Właśnie życie społeczne warunkowało narodziny religii i decydująco wpływało na jej kierunki rozwojowe. Ludzkość nie przedstawiała sobie bóstw jednakowo; nie jest np. dziełem przypadku, iż ludy europejskie np. ( Litwa ) tworzyły bóstwa o białej karnacji, podczas gdy u ludów afrykańskich bóstwa posiadały czarny kolor skóry.

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Geneza

★★★ Chrześcijaństwo / Christianity ★★★

Crzescijaństwo
Chrześcijaństwo narodziło się ok. 30 roku naszej ery na terenie obecnego Izraela i jest nierozerwalnie związane z judaizmem - religią narodu żydowskiego. Osobą, która łączy bardzo różnorodne i odległe od siebie odłamy chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus - Bóg i Człowiek zarazem, który żył, umarł i zmartwychwstał by objawić ludziom prawdę o Bożym planie zbawienia. Z czasem wokół tego jądra rozwinęły się różnego typu tradycje, dzieląc chrześcijaństwo na wiele odłamów.   Nauczanie chrześcijańskie opiera się na Biblii - zbiorze pism objawionych przez Boga a spisanych przez ludzi na przestrzeni wieków. Jest w niej zawarta historia świata, nauczanie, prawo, historia życia Jezusa, zapis jego Dzieła oraz opis początków chrześcijaństwa. Niektóre Kościoły chrześcijańskie opierają swoje nauczanie tylko na Biblii inne zaś dodają do niego stworzoną przez lata tradycję.   Podstawowe zasady życia chrześcijańskiego są spisane w tekście Dziesięciorga Przykazań a rozszerzone w Kazaniu na Górze (przede wszystkim w Błogosławieństwach). Poniżej znajdziesz oba te teksty (cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia).

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Chrześcijaństwo

★★★ Judaizm / Judaism ★★★

Judaizm
Mojżesz żył ok. 1250 p.n.e., był synem Amrama i Jakebed z plemienia Lewi, urodzonym w Egipcie. Jest uznawany za założyciela religii, twórcę przymierza między Bogiem i ludem izraelskim, odbiorcę objawień Bożych, wyzwoliciela ludu izraelskiego z niewoli egipskiej, twórcę życia narodowego. Mojżesz dał ludowi Torę, obejmującą pięć ksiąg Mojżeszowych (Pięcioksiąg) Będąc założycielem religii był równocześnie prawodawcą, kapłanem i przywódcą swojego ludu. Został uznany za nosiciela Objawienia przez chrześcijaństwo i islam .   Mozaizm, wyznanie mojżeszowe, religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikających z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego; doktryna judaizmu zawarta jest w Biblii hebrajskiej (Starym Testamencie) i Talmudzie, jej podstawowe zasady to monoteizm (wiara w jednego Boga - Jahwe, Stwórcę Wszechświata, który oczekuje od ludzi moralnego postępowania) oraz przekonanie o posłannictwie Żydów, z którymi Bóg zawarł przymierze, by dawali o Nim świadectwo. Z judaizmu wywodzą się chrześcijaństwo i islam. Kształtowanie się judaizmu jest związane ściśle z historią narodu żydowskiego, opisaną w Starym Testamencie; według niego pierwszym reformatorem starożytnych wierzeń Hebrajczyków i twórcą zasad judaizmu był Mojżesz (prawdopodobnie 1. połowa XIII w. p.n.e.) ustalając kult Jahwe. Od czasów królestwa izraelskiego centralnym ośrodkiem kultu Jahwe stała się Świątynia Jerozolimska, a jego strażnikami - kapłani; w V w. p.n.e. spisany został kanon Pięcioksięgu (Tora, hebrajskie 'prawo'), czyli Prawa pisanego. Zburzenie drugiej Świątyni Jerozolimskiej (70 r. n.e.) i rozproszenie Żydów (diaspora) zapoczątkowało okres judaizmu rabinicznego (talmudycznego), którego podstawą (obok Starego Testamentu) stał się Talmud (czyli Prawo ustne), zamiast kapłana najwyższym autorytetem religijnym rabin, a kult Jahwe uprawiano w rodzinie i synagodze; rygorystyczne przestrzeganie doktryny judaistycznej i rytuału utrzymało jedność judaizmu i narodu żydowskiego żyjącego w diasporze, chociaż pojawiały się różne odłamy (karaizm, sabataizm Sabataja Cwi, chasydyzm, frankizm). Współcześnie w judaizmie wyodrębniło się kilka kierunków, jak judaizm tradycyjny (ortodoksyjny), judaizm reformowany i judaizm konserwatywny, różniący się rygoryzmem w przestrzeganiu rytuału religijnego; brak obowiązujących dogmatów wiary zastępuje wiernym 13 zasad wiary, sformułowanych przez Majmonidesa (XII w.), mówią one m.in. o osądzeniu przez Boga postępowania każdego człowieka i wyznaczeniu kary lub nagrody, o nadejściu mesjasza, o zmartwychwstaniu.

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Judaizm

★★★ Buddyzm / Buddhism ★★★

Buddyzm
Buddyzm jest czymś bardzo praktycznym, czymś co można bezpośrednio zastosować w życiu. Kiedy ludzie pytali Buddę, dlaczego i czego nauczał, odpowiadał zawsze tak samo: "Nauczam, ponieważ wy i wszystkie istoty pragniecie osiągnąć szczęście i uniknąć cierpienia. Nauczam, jakimi rzeczy są." Najlepszym słowem opisującym naukę Buddy jest to, którego używał on sam. Przez 1500 lat nauki te praktykowane były w Indiach pod nazwa "Dharma", a przez ostatnie tysiąc lat w Tybecie jako "Czio". Oba te określenia oznaczają: "jakimi rzeczy są". Zrozumienie tego, jakimi rzeczy są, jest kluczem do trwałej radości. Sam Budda jest nauczycielem, przykładem, strażnikiem i przyjacielem. Pomaga nam i wszystkim istotom unikać cierpienia i doświadczać stanów coraz intensywniejszego szczęścia i radości, a także prowadzić innych do Wyzwolenia i Oświecenia. Budda miał przed 2550 laty wyjątkowe możliwości nauczania Buddyzmu: żyjąc w czasie wspaniałego rozkwitu kultury, otoczony bardzo zdolnymi uczniami, mógł przez czterdzieści pięć lat po osiągnięciu Oświecenia wskazywać innym prowadzącą do niego drogę. Dlatego również jego nauki, zwane Dharmą, są różnorodne i bogate. Kandziur, słowa samego Buddy, składa się ze 108 tomów, zawierających 84000 nauk. Późniejsze komentarze do nich, Tendziur, obejmują dalsze 254 grube księgi. Z tego powodu Budda pod koniec życia powiedział: "Mogę umrzeć szczęśliwy. Nie zatrzymałem żadnej nauki w zamkniętej dłoni. Dałem wam już wszystko, co może wam przynieść pożytek."

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Buddyzm

★★★ Islam / Sunni Islam ★★★

Islam
Islam - to po arabsku, podporządkowanie się i posłuszeństwo. A więc zasadniczą cechą religii Islamu jest całkowite i bezwarunkowe przyjęcie nauk u przykazań Boga, objawionych Jego Prorokowi Muhammadowi (pokój z Nim). Mahometanizm jest błędną nazwą Islamu, sprzeczna z jego duchem. Muzułmanin po arabsku Muslim - to ten, który wierzy w Boga i podporządkowuje się Jego przykazaniom. Muzułmanin sam stara się żyć zgodnie z naukami Proroka, a także stworzyć społeczeństwo zorganizowane na tych samych zasadach. ALLAH - to po arabsku Bóg. Jest to imię własne o charakterze unikalnym, gdyż, podobnie jak w języku polskim, nie ma liczby mnogiej ani innych rodzajów   Religia Islamu oparta jest na pięciu podstawowych filarach: Wyznanie Wiary (shahada); Tylko Bóg Jedyny jest godny czci i wiary, a Muhammad jest Bożym Wysłannikiem do wszystkich ludzi, aż po Dzień Sądu Ostatecznego. posłannictwo Muhammada nakłada na wszystkich muzułmanów obowiązek traktowania Jego życia jako przykładu i wzorca. Modlitwa (Sala); Modlitwy, które są obowiązkiem wobec Boga, należy odmawiać pięciokrotnie w ciągu dnia. Modlitwa umacnia i ożywia wiarę w Bogu, oczyszcza duszę u osłabia pokusę grzechu a tym samym korzystnie wpływa na poziom moralności człowieka. Miesięczny Post w Ramadanie (Saum); przez cały miesiąc Ramadanu, od pierwszego brzasku aż do zachodu słońca, Muzułmanie powstrzymują się od picia, jedzenia i stosunków małżeńskich, a także wystrzegają się złych myśli i pożądań. Post uczy miłości, szczerości i poświęcenia, rozwija cierpliwość , altruizm i opanowanie - tym samym kształtuje zdrową postawę społeczną wiernych. Jałmużna (Zaka); Wierny powinien wydać 2.5% w stosunku rocznym od swoich oszczędności pod warunkiem, że te oszczędności przekroczą pewien określony próg (jest to, jeśli chodzi o Złoto, 80 gramów) i on będzie je miał przez cały rok, na poprawę warunków życia najuboższych. Sumy te uważane są za oczyszczające inne majątki, a ich wydanie jest religijnym obowiązkiem. Pielgrzymka do Mekki (Hadż); Pielgrzymka do Mekki należy odbywać przynajmniej raz w życiu, o ile pozwala na to stan majątkowy i zdrowia wiernego. Ponadto za akt religijny uważany jest każdy inny czyn dokonany z myślą o wypełnieniu woli Boga.

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Islam

★★★ Hinduizm / Hinduism ★★★

Hinduizm
Hinduizm to bardzo złożona religia, przyjmująca formy tak zróżnicowane, że w zasadzie można mówić o systemie wierzeń a nie o jednolitej religii.. Jego geneza to zapewne silne odczuwanie prze Hindusów zmienności i kaprysów natury, daleko od nich silniejszej i nei dającej się ujarzmić. Dlatego też w hinduizmie odnajdujemy próby "porozumienia" z niewidzialnymi siłami otaczającymi człowieka. Cechą charakterystyczną tej wielkiej religii jest brak ostrych granic między tym a tamtym światem, między ziemią a niebiosami, między człowiekiem a bóstwem. Bogowie są, co prawda, nieśmiertelni, ale w zasadzie ich zachowanie jest ludzkie. Człowiek zaś dąży do boskości i niekiedy (podczas na przykład niektórych obrzędów) jest otaczany przez innych boską czcią.   W dziejach hinduizmu ostrzec można dwa zasadnicze wątki, często pozostające w stanie napięcia między sobą. Pierwszym, bardziej znanym na całym świecie jest wiara w przeznaczenie, ostateczność wyroków losu. Łączy się ona bezpośrednio z teorią wędrówki dusz, zgodnie z którą nieśmiertelna dusza człowieka przechodzi przez bardzo wiele kolejnych wcieleń, wstępując w różne byty - od materii nieożywionej, poprzez rośliny i zwierzęta aż do ludzi, również zróżnicowanych. Wszystko to ma jeden cel - osiągnięcie doskonałości pozwalającej na zakończenie cyklu narodzin. Właśnie ten system wierzeń wyjaśniał i usprawiedliwiał a i poniekąd był przyczyną powstania silnie rozwarstwionego społeczeństwa kastowego oraz pewnego rodzaju obojętności na niedolę drugiego człowieka przy ogólnie mocno rozwiniętej wrażliwości.

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Hinduism

★★★ Religie Pierwotne / Aboriginal Religion ★★★

Religie Pierwotne
Historia naukowych badań nad pochodzeniem religii liczy niewiele ponad sto lat. Nic więc dziwnego, że dokładna rekonstrukcja procesu powstawania wierzeń religijnych,wskazanie najwcześniejszych form religii napotyka jeszcze dziś duże trudności, niemniej na podstawie obserwacji tych religii, które się do dziś zachowały i reprezentują według badaczy stadium najbardziej pierwotne, można snuć różne przypuszczenia. Mrok dziejów osłania przed nami początki wierzeń religijnych. Wprawdzie powoli, ale systematycznie rozprasza go jednak nauka. Największą wartość w badaniach nad pochodzeniem religii mają dane zgromadzone przez archeologów. W różnych częściach świata znaleziono w pieczarach barwne malowidła, czaszki zwierząt i ludzi oraz różne przedmioty wykonane przez człowieka pierwotnego. Wiele czasu musiało upłynąc, zanim w umysłowości pierwotnego człowieka zrodziły się pierwiastki myślenia fideistycznego, prowadzące w konsekwencji do powstania określonych systemów wierzeń religijnych. Zarówno w okresie hordy ludzkiej, jak i w początkach wspólnoty pierwotnej przez długie setki tysięcy lat ludzie nie wyznawali żadnego kultu religijnego1. Poziom ich wiedzy był w owych czasach zbyt ograniczony, a wyobrażenia o świecie nie wykraczały poza wąski zakres doświadczenia uzyskiwanego w bezpośredniej styczności z przyrodą i z innymi ludzmi w toku procesu produkcji społecznej. Nabyty w ten sposób zasób wiedzy dotyczyć mógł głównie praktycznych zagadnień bytu, jak zaspokajanie potrzeb fizjologicznych czy walka o utrzymanie gatunku. Pozwala to snuć przypuszczenia, że najpierwotniejsze wyobrażenia religijne związane były z kultem płodności i zwierzęcia łownego. Z drugiej jednak strony ograniczoność horyzontów poznawczych oraz zakresu produkcyjnego doświadczenia społecznego powodować musiały narastanie w umysłowości człowieka przekonania o niemożliwości poznania przez niego tajników przyrody. Podobnie niezdolność właściwego pojmowania biologicznych procesów życia i śmierci przyczyniła się do narodzin poglądu o dualistycznej strukturze istoty ludzkiej.

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Religie Pierwotne

★★★ Dowody na istnienie Boga ★★★

Dowody na istnienie Boga
Bóg nadaje sens życiu ludzi religijnych. Za Jego sprawą wszystko ma cel. W dziejach naszego świata możemy odnaleźć wiele różnych idei bogów i bogiń. Religie takie jak: judaizm, chrześcijaństwo i islam współdzielą wizerunek jedynego Boga, samoistnego, osobowego, wszechmogącego, będącego samym dobrem. Postanowiłam przedstawić podstawowe argumenty opowiadające się za istnieniem Boga. Argumenty opowiadające się za istnieniem Boga Jest wiele argumentów powodujących, że ludzie wierzą iż Bóg istnieje. Ponieważ własności przypisywane Bogu różnią się od własności zwyczajnych obiektów fizycznych, Bóg nie może być postrzegany lub wykrywany w zwykły sposób. Dlatego też filozofowie i teolodzy podjęli próbę udowodnienia istnienia Boga z Jego oddziaływań na wszechświat lub Jego natury. Trzy główne argumenty za istnieniem Boga to: argument z celowości, z pierwszej przyczyny oraz argument ontologiczny. Argument z celowości - omówienie Podstawowa idea tego argumentu polega na podobieństwie. Złożone uporządkowanie wszechświata wymaga projektanta i stwórcy, tak jak np. obraz wymaga malarza. Uważa się że porządek wszechświata sam z siebie byłby niemożliwy i nieprawdopodobny, i że nie mógłby istnieć bez inteligentnego stwórcy. W literaturze możemy odnaleźć różne wersje tego argumentu, ale najpopularniejsza jest wersja Tomasza z Akwinu. Mówi on że istnienie Boga wypływa z potocznej obserwacji, że wiele rzeczy w naturze działa tak aby osiągnąć cel i to nawet wtedy, gdy taki cel nie jest uświadomiony. Zobrazować możemy to ukierunkowanie na cel patrząc na ekosystem, gdzie współ zależą ze sobą zasoby naturalne, rośliny, owady i zwierzęta. Każda z części ekosystemu oddziałuje na inne i każda z nich może funkcjonować poprawnie wtedy, gdy poprawnie funkcjonują części pozostałe. Wszystko zdaje się wnosić wkład do wspólnego celu lecz żadna część z osobna samoistnie do celu nie zmierza. W pewnych wersjach argumentu z celowości podkreśla się, że w przypadku Ziemi konieczny jest pewien zespół warunków, w jakich życie może w ogóle zaistnieć. Warunki konieczne, aby życie mogło zaistnieć i się rozwinąć, mogłyby - zgodnie z prawami nauki - w ogóle nie powstać. Zgodnie z prawami nauki zamiast tych własności, które stwierdzamy mogły zaistnieć inne, nie dozwalające rozwinąć się życiu. Ekstremalne nieprawdopodobieństwo zaistnienia warunków sprzyjających życiu pozwala przypuszczać, że wszechświat stworzony został przez dobroczynną siłę sprzyjającą życiu.

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Istnienie Boga

★★★ Dlaczego Cierpimy ? ★★★

Dowody na istnienie Boga
Istnieją w świecie takie problemy, które są zawsze aktualne, bo dotyczą życia ludzkiego. Dotykają człowieka w sposób bezpośredni, bez względu na to, kim ten człowiek jest, kiedy żył, co myślał, jakie wartości wyznawał z socjologicznego punktu widzenia. Do takich problemów niewątpliwie należy cierpienie. Z cierpieniem, bólem, chorobą spotyka się każdy z nas niemalże na co dzień. Sami doświadczamy bowiem cierpienia, albo obserwujemy jak cierpią inni. Również literatura, która przecież „karmi” się obserwacją świata, nader często porusza ten temat. A jest to temat smutny i wzniosły, bowiem nawet bezduszni chylą czoła przed ludzkim cierpieniem. Jednym z najpiękniejszych przykładów człowieka cierpiącego jest Hiob, bohater biblijnej „Księgi Hioba”. Żył on w ziemi Us, był mężem sprawiedliwym, szlachetnym, bogobojnym, czynił dobro a unikał zła. Był bogaty, nie tylko dlatego, że posiadał ziemię, rośliny i zwierzęta, lecz również dlatego, że otaczała go liczna rodzina i oddani przyjaciele. Istotny jest też fakt, że bogactwa i osobista pomyślność nie przysłoniły Hiobowi wartości najwyższej, jaką był dla niego Bóg. Powodzenie Hioba trwało do czasu, gdy właśnie Bóg – przekonany o niezłomności wiary swojego sługi pozwala Szatanowi wystawić go na próbę. Odtąd na Hioba spadają same nieszczęścia – traci wszystko majątek, dzieci, a jego ciało z powodu trądu staje się wielką, ropiejącą raną. Mimo to Hiob nadal wierzy, chwali Boga, nie odwraca się od Niego, jak radzą mu przyjaciele i żona. To właśnie oni interpretują doświadczenie Hioba jako karę za grzechy, nie rozumieją jego przekonania o własnej niewinności, który jest zarazem wyznaniem, że cierpienie nie musi być przecież karą. Niezłomna wiara Hioba zostaje nagrodzona. Bóg przywraca mu dawny majątek (nawet podwojony), odradza się także rodzinne szczęście (rodzą się kolejne dzieci) i Hiob, długo i spokojnie może cieszyć się odzyskanym zdrowiem i życiem. Tak w wielkim skrócie przedstawia się historia Hioba, człowieka reprezentującego wzór niezłomnej postawy w obliczu ciężkiej próby. Jest on również symbolem cierpienia i godności człowieka, który tracąc wszystko, trwa w przekonaniu, że w niczym nie nadużył Bożego zaufania i nie zasłużył na takie męki. Ostatecznie jednak przekonany o potędze i mądrości Pana godzi się na swój los. „Księga Hioba” podejmuje niezwykle istotny problem cierpienia niezawinionego.

Czytaj Całość Click »

Kategoria : Religie / Cierpienie Wyjasnienia

.:: Doktryna Nauka ::.

Zbiór spójnych poglądów i wierzeń, założeń, twierdzeń i przekonań, będących podstawą koncepcji, np. naukowej, religijnej, gospodarczej, politycznej itp.; doktryna religijna to także – zespół wiary, wskazań dogmatycznych i moralnych oraz zasad liturgicznych, np. doktryna islamu, protestancka, katolicka. W Kościele katolickim przedstawiana przez papieży w formie encyklik. Ogół tych poglądów określa się jako społeczną doktrynę (naukę) Kościoła; Najważniejszymi religiami świata są Chrześcijaństwo, Judaizm, Buddyzm, Islam, Hinduizm oraz religie pierwotne.

.:: Links ::.